Pilaren

Verootmoediging

Blaast de bazuin op Sion, heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen. Vergadert het volk, heiligt de gemeente (..) Spaar, Here, uw volk en geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad (…) Waarom zou men onder de volken zeggen: Waar is hun God?
Joel 2:15-17

Bekering

Wanneer Mijn volk waarover Mijn naam is uitgeroepen, zich verootmoedigt en zij bidden en zoeken Mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.
2 Kronieken 7:14

Verzoening

Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.
Maleachi 4:5, 6