Privacy statement

Via website www.vor.nl wordt allerlei informatie gedeeld over de activiteiten
van de stichting. Voorgangers Overleg Rotterdam hecht waarde aan de bescherming van
ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband me
de plaatsing van persoonsgegevens en foto’s op de website. Wanneer het
gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid
betracht. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Doel van verwerking
Als stichting hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band
en betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die
reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld.
Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het
organiseren van bijeenkomsten et cetera.

Privacy
Persoonsgegevens worden alleen op  de website gepubliceerd wanneer dit
nuttig is voor uitoefening van de functie. Hierin wordt geprobeerd een
zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt
van e-mailadressen met als domeinnaam www.vor.nl.
Foto’s van activiteiten worden zoveel mogelijk in een beveiligde omgeving
geplaatst. Worden foto’s in het niet beveiligde deel geplaatst dan worden
deelnemers hiervoor vooraf over geïnformeerd en kunnen zij het aangeven
als zij dit niet wensen. Alle foto’s worden vooraf gescreend. Bij publicatie
van foto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld
gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan.
Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken
tegen plaatsing. Te plaatsen foto’s bevatten geen namen die herleid
kunnen worden tot een persoon.

Bezwaar
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar
bent, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-
mail te sturen naar info@vor.nl. De betreffende foto wordt dan zo spoedig
mogelijk verwijderd van het portal. 

Gebruik persoonsgegevens
Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan
contact op met de contact persoon AVG via info@vor.nl 

Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over
de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres,

browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt
om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste
websites vastgelegd en blijven anoniem. 

Gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd
worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende
gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of
gebruikt worden voor commerciële doeleinden.